Serviciul Administrativ

 

    Șef. Serviciu: Ec. Gheorghe ALEXE

    Date de contact: 

 • Telefon: 021 3191900, interior 190
 • Adresă: Cihoschi Stanislav nr. 5, clădirea Cihoschi, etaj 1, camera 5108


Serviciul Administrativ este condus de un Șef de serviciu subordnat Directorului Direcței Administrative.

În conformitate cu Hotărârea nr. 177/28.09.2016 cu privire la aprobarea Modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare, Serviciul Administrativ are următoarele atribuții:

 • Asigurarea curățeniei, urmărirea respectării și aplicării normelor de igienă, sănătate și siguranță publică în spațiile de învățământ ale ASE;
 • Coordonarea activității administratorilor (gestionarilor) de la imobilele de învățământ;
 • Întocmirea documentelor necesare achiziționării materialelor de curățenie, materialelor didactice, echipamentelor de protecția muncii, materialelor igienico-sanitare și a altor materiale necesare desfășurării în bune condiții a activității în imobilele de învățământ;
 • Întocmirea de situații centralizate privind distribuirea materialelor de curățenie, dotarea imobilelor de învățământ, defecțiunile din imobile și alte situații;
 • Coordonarea activităților din domeniul securității și sănătății în muncă. Cercetarea accidentelor de muncă;
 • Elaborarea documentației necesare încheierii contractului între ASE și prestatorul de servicii privind medicina muncii. Urmărirea derulării contractului de medicina muncii;
 • Întocmirea și verificarea documentației care însoțește facturile la plată pentru contractele de servicii de salubrizare, de curățenie, de deratizare, de telefonie mobilă, de pază, de utilități, de materiale consumabile și carburanți, etc.;
 • Asigurarea activității de prevenire și stingere a incendiilor și de protecție civilă;
 • Elaborarea documentelor tehnice în vederea închirierii spațiilor excedentare în baza contractelor încheiate cu terți;
 • Întocmirea documentației pentru plata chiriei și a utilităților de către firmele care au închiriat spații în imobilele de învățământ;
 • Asigurarea pazei imobilelor ASE prin forțe proprii și prin intermediul firmelor specializate;
 • Realizarea de intervenții în situații neprevăzute, cu forțe proprii, la instalațiile interioare electrice, sanitare, termice și gaz;
 • Elaborarea documentației necesare pentru încheierea contractelor de service și întreținere a bazei tehnico – materiale a ASE;
 • Informarea conducerii ASE cu privire la starea bazei materiale din ASE;
 • Realizarea, cu forțe proprii, a lucrărilor de reparații și de întreținere la imobile ASE;
 • Elaborarea documentației necesare pentru încheierea contractelor de reparații și de întreținere a parcului auto;
 • Supravegherea tehnică a instalațiilor din domeniul ISCIR, inclusiv instruirea personalului, conform prevederilor legale;
 • Exercitarea altor atribuții stabilite de către conducerea ASE, cu respectarea prevederilor legale.

Serviciul Administrativ, răspunde de asigurarea condițiilor optime pentru desfășurarea activităților de învățământ în cadrul ASE, privind lucrările de curatenie, paza, sanatate si securitatea muncii, cat si de aplicare a normelor de prevenire si stingere a incendiilor.